Insert:    
Visibility:     Module:   
  
 
You Are Here : Polish  >>  Lektorzy Sunday, December 16, 2018
     
Zadania Lektora Minimize

 

“Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość." Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 210

 

 

 

 

  
Dokumenty liturgiczne dotyczące lektora Minimize

 

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR) 194-198

 

Funkcje lektora w czasie Eucharystii


Obrzędy wstępne

194. Jeżeli nie ma diakona, w procesji do ołtarza lektor ubrany w obowiązującą szatę, może nieść uniesiony nieco ku górze Ewangeliarz; w takim przypadku idzie przed kapłanem. Jeżeli nie niesie księgi, idzie z innymi ministrantami.

195. Po przyjściu do ołtarza razem z innymi wykonuje głęboki ukłon. Jeśli niesie Ewangeliarz, podchodzi do ołtarza i składa na nim księgę. Następnie zajmuje w prezbiterium swoje miejsce wśród innych ministrantów.


Liturgia słowa

196. Lektor wykonuje na ambonie czytania poprzedzające Ewangelię. Jeżeli nie ma psałterzysty, może wykonać psalm responsoryjny następujący po pierwszym czytaniu.

197. Jeżeli nie ma diakona, lektor może podawać intencje modlitwy powszechnej z ambony po wstępie wygłoszonym przez kapłana.

198. Jeżeli nie ma śpiewu na wejście i na Komunię, a wierni nie recytują antyfon podanych w mszale, lektor może je odczytać w odpowiednim czasie.

  
Chcesz zostać lektorem? Minimize

Chętnych, pragnących służyć swoją osobą Panu Bogu w ten sposób prosimy o kontakt z ks. Maruszem Nawalaniec.

  
Rozkład dla Lektorów Minimize

 

 

  
 
 
St Albert the Great Church 8000 S. Linder Ave Burbank, IL 60459 Tel. (708) 423-0321 - Copyright 2015
Terms Of Use | Privacy Statement